Algemene Voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid 
1. Deze levering en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door PIEK-A-BOE. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover door PIEK-A-BOE schriftelijk wordt bevestigd. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet consumenten wordt dat vermeld. 

2. Door met PIEK-A-BOE een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door PIEK-A-BOE gehanteerde voorwaarden van toepasselijk zijn. 

3. Indien de wederpartij een consument betreft die een aanpassing van deze voorwaarden met PIEK-A-BOE overeenkomt wordt hij aangemoedigd deze aanpassing schriftelijk te doen bevestigen om misverstanden over de verwachtingen van partijen te voorkomen. 

4. Iedere bestelling van producten wordt aangemerkt als een aanbod van de wederpartij om producten met toepasselijkheid van deze voorwaarden te kopen. 

2. Algemeen 
1. Onder de wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechts of natuurlijk persoon, die met PIEK-A-BOE een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten. Onder Consument een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en onder niet consument iedere rechts of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. Wijzigingen van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor PIEK-A-BOE zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van PIEK-A-BOE onverbindend, behalve op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien. 

3. Bedingen, op grond waarvan PIEK-A-BOE een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en of de prijs van de te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend. 

3. Aanbiedingen en Offertes 
1. Alle door PIEK-A-BOE gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Toezending van offertes, in welke vorm dan ook, verplicht PIEK-A-BOE niet tot levering. 

2. PIEK-A-BOE heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. 

4. Tot standkoming van de Overeenkomst 
1. PIEK-A-BOE is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan PIEK-A-BOE gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer PIEK-A-BOE de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd. 

2. Later en in afwijking van lid 1 gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en of toezeggingen het zij mondeling, het zij schriftelijk gedaan door niet statutair bevoegde of zij die niet krachtens procuratie lastgeving volmacht hebben, zijn niet bindend, tenzij deze door PIEK-A-BOE en wederpartij schriftelijk worden bevestigd. 

3. Ingeval de wederpartij naar oordeel van PIEK-A-BOE niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is PIEK-A-BOE gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan PIEK-A-BOE krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten. 

4. Aan consumenten komt het recht toe de koopovereenkomst eenzijdig zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product. PIEK-A-BOE komt in dat geval het recht toe hiervan een schriftelijke bevestiging van de consument te verlangen.

5. Prijzen en Tarieven 
1. Alle door PIEK-A-BOE gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

2. Prijzen van PIEK-A-BOE zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór de levering of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering enige verhoging van de kostprijs bepalende factoren optreedt heeft PIEK-A-BOE het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.

3. De door PIEK-A-BOE op de website vermelde prijzen zijn steeds inclusief B.T.W, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. PIEK-A-BOE is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen. 

4. In geval van consumenten koop worden de prijs en overige kosten waaronder die van vervoer, duidelijk vermeld in de offerte, en of orderbevestiging en in de factuur. 

5. Indien de wederpartij een consument betreft is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na sluiten van de overeenkomst plaats vindt.


6. Levering
 
1. De levering geschiedt franco naar huis of ander aflever adres van de wederpartij tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bijzondere en/of door deze wederpartij gewenste verpakkingen worden eveneens extra in rekening gebracht. De wijze van verzending en het middel van vervoer aan de wederpartij zijn ter keuze van PIEK-A-BOE. 

2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van PIEK-A-BOE verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van wederpartij. Bij levering aan consumenten gaat het risico over op de consument vanaf het moment van bezorging van het product of producten. 

3. Alle door PIEK-A-BOE opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en nooit verbindend. De opgegeven leveringstermijn draagt geen fataal karakter, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 30 dagen anders dan door overmacht is de wederpartij gerechtigd PIEK-A-BOE schriftelijk een redelijke termijn te stellen alsnog te leveren. Indien niet binnen die termijn geleverd wordt is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren, zonder enige aanspraak op een schadevergoeding. 

4. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen 30 dagen na overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden, zonder enige aanspraak op schadevergoeding. Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt dient de consument hiervan voor de levering schriftelijk aan PIEK-A-BOE bekend te maken.

7. Opslag 
1. De wederpartij is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Indien de wederpartij niet voor het verstrijken van de leveringstermijn de goederen afneemt en of de wederpartij de goederen weigert, heeft PIEK-A-BOE het recht, om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van PIEK-A-BOE om volledige vergoeding van de geleden schade te vorderen. De geleden schade wordt tenminste 50% van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte. Indien de wederpartij een consument betreft blijft PIEK-A-BOE gerechtigd op de volledige verkoopprijs. 

2. Desgewenst kan PIEK-A-BOE er voor kiezen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders opslaan. Door zodanige opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van levering, aan de wederpartij schriftelijk kennis 
te worden gegeven.

8. Overmacht 
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is PIEK-A-BOE gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en of derden aanspraak op nakoming en of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend verstaan: oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfstoring, storingen in het verkeer of transport, in data- netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuur rampen, brand, atoomreacties, en overigens alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst, naar redelijkheid en billijkheid niet van PIEK-A-BOE kan worden gevergd. 

2. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele door PIEK-A-BOE is uitgevoerd, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is PIEK-A-BOE gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

9. Aansprakelijkheid
PIEK-A-BOE is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van producten van PIEK-A-BOE, tenzij de geldende wettelijke regelingen en of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, in welk geval de aansprakelijkheid van PIEK-A-BOE jegens , * de wederpartij niet consument is 
beperkt tot het vergoeden van de directe schade, niet zijnde bedrijfsschade, gederfde winst of andere gevolgschade, van de wederpartij met een maximum van € 500,- per gebeurtenis en * een derde, voor zover de aansprakelijkheid van PIEK-A-BOE jegens deze derde verder zou gaan dan de aansprakelijkheid van PIEK-A-BOE jegens de wederpartij, beperkt tot het vergoeden van de door deze derde geleden schade, als ware de schade geleden door de wederpartij en vrijwaart de wederpartij PIEK-A-BOE voor het meerdere. * de wederpartij consument in alle gevallen ten aanzien van schade aan zaken beperkt is tot het bedrag van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

10. Reclames non -conformiteit
1. Onder reclames dienen te worden verstaan, alle grieven van de wederpartij ter zake van de hoedanigheid ener leverantie, niet zijnde afwijkingen ten aanzien van de technische uitvoering en het model die aan de fabrikant en PIEK-A-BOE zijn toegestaan, voor zover hierdoor de waarde van het geleverde niet ten ongunste wordt beïnvloed. 

2. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen, inclusief de verpakking, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en of beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van PIEK-A-BOE dat de goederen ter beschikking van de weder- partij staan. 

3. Geconstateerde tekorten en of beschadigingen dienen door de wederpartij niet consument bij aflevering op de factuur of vrachtbrief te worden vermeld, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames dien aangaande worden dan niet meer in behandeling genomen. 

4. Reclames door niet consumenten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en het reclame advies, het welk een omschrijving van de reclame dient te bevatten, binnen 8 dagen na de levering in het bezit van PIEK-A-BOE is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. Consumenten zijn gehouden PIEK-A-BOE binnen bekwame tijd na ontdekking op de hoogte te stellen van de non-conformiteit, zichtbare afwijkingen met de orderbevestiging. 


5. In geval van een gerechtvaardigde reclame is PIEK-A-BOE verplicht de gereclameerde goederen zo spoedig mogelijk te vervangen, zonder dat PIEK-A-BOE aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade. 

6. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort. 

7. Gereclameerde zaken dienen slechts geretourneerd te worden, wanneer PIEK-A-BOE daarmee akkoord gaat. De kosten en het risico verbonden aan het franco verzenden van zaken op het door PIEK-A-BOE aangewezen adres en het opnieuw verzenden aan de wederpartij, zijn voor de wederpartij.

11. Garantie
1. PIEK-A-BOE staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde en of de door haar verwerkte goederen, een en ander met in acht name van het geen elders in deze voorwaarden bepaald. 

2. Garantie voor, door PIEK-A-BOE, elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de desbetreffende fabrikant leverancier garantie verstrekt. 

3. Garantieaanspraken omvatten slechts het repareren of laten repareren van eventuele constructie en of fabricagefouten. Alle schade, zowel directe als ook indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door PIEK-A-BOE geleverde goederen, valt buiten de garantie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PIEK-A-BOE. 

4. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van het artikel de fabrieksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze behandeld, gebruikt of onderhouden is. 


5. Reparatie van of wijziging aan het geleverde door de wederpartij zonder overleg met of schriftelijke toestemming van PIEK-A-BOE, doet elke aanspraak op garantie vervallen. 

6. Indien de wederpartij zijn verplichting(en) niet nakomt, wordt PIEK-A-BOE als gevolg hiervan even eens ontheven van haar garantieverplichting(en).

12. Reparatie
1. Reparatie van de door PIEK-A-BOE geleverde goederen wordt uitgevoerd met in achtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste kunnen en weten. 

2. PIEK-A-BOE is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van in reparatie gegeven goederen, tenzij PIEK-A-BOE opzet of grove schuld verweten kan worden. 

3. Indien met de wederpartij is overeengekomen dat de gerepareerde goederen door deze zouden worden afgehaald en hij, na herhaalde schriftelijke mededeling dat de zaken gereed staan, deze verplichting schendt, is PIEK-A-BOE gerechtigd de zaken te verkopen.

13. Betaling
1. Alle betalingen dienen bij levering contant te geschieden, dan wel binnen 14 dagen na factuur datum te worden gestort op een door PIEK-A-BOE aangewezen bankrekening, behoudens in geval sprake is van een wederpartij consument. In dat geval dient de betaling bij vooruitbetaling plaats te vinden op het tijdstip dat vermeld is op de orderbevestiging op een door PIEK-A-BOE aangewezen 
bankrekening. De order wordt eerst nadien in behandeling genomen. 

2. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van PIEK-A-BOE. 

3. PIEK-A-BOE is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij anders is overeengekomen. 

4. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten, noch kan deze beroep doen op een eventueel recht van verrekening. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. 

5. Onverminderd de PIEK-A-BOE verder toekomende rechten, is PIEK-A-BOE gerechtigd rente in rekening te brengen over de achterstallige bedragen tegen een rentevoet van 1,5 % per maand, voor elke maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de verval datum, zijnde 30 dagen na factuurdatum.

6. Alle op de invordering vallende kosten, waaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden conform het rapport voorwerk II begroot op twee punten van het toepasselijke liquidatietarief, onverminderd het recht van PIEK-A-BOE de daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen, 
indien deze meer mochten bedragen. Onder daadwerkelijke kosten worden begrepen de gebruikelijke tarieven van de zo nodig door PIEK-A-BOE ingeschakelde advocaat, respectievelijke deurwaarder of incassobureau, als ook de interne kosten. 

7. PIEK-A-BOE heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst voor de betaling zekerheid te verlangen. Het bovenstaande onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door PIEK-A-BOE tot dat de zekerheid is gesteld, een en ander onverminderd het recht van PIEK-A-BOE op nakoming, schadevergoeding en of gehele of gedeeltelijke annulering van 
de overeenkomst, een en ander zonder enige rechtelijke tussenkomst en zonder dat PIEK-A-BOE
deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

14. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van PIEK-A-BOE zolang de wederpartij niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

2. Indien het recht van de staat van bestemming van een voor uitvoer bestemde zaak gunstiger is voor PIEK-A-BOE, kunnen partijen overeenkomen dat de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door het recht van de staat van bestemming. 

3. De wederpartij is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de geleverde zaken zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of af te dragen of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verdwijnen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 

4. Elke betaling geschiedt in mindering op eventueel verschuldigde (incasso) kosten en rente en voorts tot voldoening van de oudst onbetaald gebleven factuur.

15. Ontbinding
1. Onverminderd de PIEK-A-BOE verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, heeft PIEK-A-BOE de bevoegdheid, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de wederpartij, * surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aan gevraagd, de vrije beschikking over zijn vermogen en of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of op enig onderdeel van zijn bezittingen en of vermogen verliest, of op enig onderdeel van zijn bezittingen en of vermogen beslag wordt gelegd en ingeval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert, de wederpartij een of meerdere van haar verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en zij deze tekortkoming niet binnen 7 dagen na of door PIEK-A-BOE hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven. 

2. Indien PIEK-A-BOE gebruikt maakt van haar bevoegdheid overeenkomstig lid 1 van dit artikel, is PIEK-A-BOE ten aanzien van de wederpartij niet consument tevens bevoegd de onbetaald gebleven zaken te allen tijde, zonder voorafgaand bericht en op kosten en risico van de wederpartij, terug te nemen en wordt PIEK-A-BOE door de wederpartij gemachtigd het terrein van de wederpartij te betreden om zo de goederen terug te nemen. In geval van een dergelijke ontbinding heeft PIEK-A-BOE recht op vergoeding van de dien ten gevolge door deze geleden schade die tenminste 50% zal bedragen van de verkoopprijs van de betreffende order. 

3. Indien sprake is van een ontbinding door een consument binnen 7 dagen na levering van de overeenkomst, zoals omschreven in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden, zijn het risico en de kosten van retourneren voor rekening van de consument. De door de consument op de ontbinding van toepassing zijnde betaalde koopprijs worden door PIEK-A-BOE binnen 30 dagen na ontbinding aan de consument terugbetaald.

4. Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf), en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar 
de belangen van PIEK-A-BOE zo goed mogelijk beschermt.


5. PIEK-A-BOE is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden met betrekking tot reeds afgesloten overeenkomsten, PIEK-A-BOE zal deze wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

16. Valutabeding
PIEK-A-BOE behoudt zich het recht voor bij veranderingen in de valutaverhouding tussen Nederland en een of meer van PIEK-A-BOE leveranciers de overeenkomst te annuleren.

17. Geschillen 
1. Op alle door PIEK-A-BOE gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen van welke aard ook, die tussen PIEK-A-BOE en haar wederpartij mochten rijzen, het treffen van voorlopige of bewarende maatregelen daaronder begrepen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van PIEK-A-BOE, onverminderd het recht van PIEK-A-BOE te kiezen voor de door de Wetgever aangewezen rechter. Indien dat een andere rechter 
is als dan de rechter van de plaats van vestiging van PIEK-A-BOE en PIEK-A-BOE legt het geschil voor aan de rechter van de plaats van vestiging van PIEK-A-BOE, dan is de wederpartij die consument is gerechtigd om binnen 6 weken nadat PIEK-A-BOE zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

18. Privacy Policy
PIEK-A-BOE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming PIEK-A-BOE zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

PIEK-A-BOE gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen PIEK-A-BOE zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Als u bij PIEK-A-BOE een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

PIEK-A-BOE verkoopt uw gegevens niet

PIEK-A-BOE zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. PIEK-A-BOE gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij PIEK-A-BOE geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PIEK-A-BOE dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.